Συνεδρίες από Απόσταση 11/01/17, “Ανθίζοντας! Βρίσκοντας την Χαρά στην καθημερινότητα!”Κλείστε την θέση σας!/ Sessions-Distant Healing 01/11/17, “Blooming! Finding Joy in everyday life!”

privatesessions

Καλησπέρα και Καλή εβδομάδα! Όλα πηγαίνουν περίφημα και εύχομαι να βιώνετε ήδη αυτή την ευλογημένη αλλαγή, που φέρνουν οι Άγγελοι του Νέου Έτους! Αν βάλετε την πρόθεση να γίνετε περισσότερο παρατηρητικοί, μέσα στην ημέρα σας, θα συνειδητοποιήσετε τα δώρα, τις ανταμοιβές και τις ευλογίες, που ήδη λαμβάνετε! Καθώς το κάνετε αυτό, τα επίπεδα Ευγνωμοσύνης, μέσα σας ανεβαίνουν και έτσι εσείς εκπέμπετε ολοένα και πιο υψηλό κραδασμικά και το Σύμπαν, φέρνει σε εσάς, επιπλέον δώρα, καθώς αυτός είναι ο Νόμος! Η ευγνωμοσύνη, φέρνει περισσότερους λόγους, για ευγνωμοσύνη! Η αγάπη, φέρνει περισσότερη αγάπη! Η χαρά, φέρνει περισσότερη χαρά και η αφθονία, φέρνει περισσότερη αφθονία και έτσι είναι!

Στις 11 του μήνα, θα κάνω για μερικούς από εσάς, Συνεδρίες από Απόσταση, με θέμα “Ανθίζοντας! Βρίσκοντας την Χαρά στην καθημερινότητα!” Αν νιώθετε πως θέλετε την βοήθεια των Αγγέλων, για να συνδεθείτε με το Κέντρο της Χαράς, μέσα σας, έτσι ώστε να προχωρήσετε με την προσωπική σας εξέλιξη και να ανθίσετε, τώρα είναι η ώρα! Η ημερομηνία είναι σημαντική, καθώς το 11, είναι ο αριθμός του μαθητή! Είναι σημαντικό λοιπόν, να μαθητεύσει κάποιος εκείνη την ημέρα, που είναι ενεργός ο Κωδικός Θεραπείας 11!

Στην Συνεδρία από Απόσταση, που θα κλείσετε μαζί μου, θα λάβετε Θεραπεία, μέσω Συντονισμού, καθώς επίσης Μηνύματα και Καθοδηγήσεις, από τους Αγγέλους της Χαράς, για την προσωπική σας ζωή, που θα σας στείλω στο email σας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θεραπείας σας!

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί  μου στο kehagia@hotmail.com ή στο Fb inbox, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να κλείσετε την θέση σας!

Αν θέλετε και εσείς να συνδεθείτε με την χαρά, μέσα σας, γράψτε από κάτω:

“Αγαπημένοι Άγγελοι της Χαράς, παρακαλώ ελάτε στην ζωή μου τώρα! Βοηθήστε με να αισθανθώ βαθιά χαρά και ικανοποίηση! Απαλλάξτε με από όλους τους χαμηλούς κραδασμούς! Αφήνω στα χέρια σας όλο τον πόνο, που μπορεί να ένιωθα, έως τώρα! Επιθυμώ να ενεργοποιηθεί το κέντρο της χαράς μέσα μου, στο εδώ και το τώρα! Σας ευχαριστώ, που το κάνετε αυτό, για εμένα! Σας ευχαριστώ για την ενεργοποίηση της χαράς μου! σας στέλνω αγάπη και φως και σας απελευθερώνω!”

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

Ναμαστε στην Χαρά μας!

Good evening! Blessed  week! Everything is going swimmingly and I wish that you already experience this blessed change, that the Angels of the New Year, brought us! If you put the intention to become more observant, in your daily life, you will realize the gifts, rewards and blessings, that you are already receiving! As you do this, the levels of gratitude within you, will raise up to a higher vibration, than before and the Universe will bring to you additional gifts, because this is the law! Gratitude brings more reasons for gratitude! Love brings more love! Joy brings more joy and abundance, brings more abundance and so it is!

On the 11th of the month, I will make a series of Sessions from Distance on “Blooming! Finding Joy in everyday life!” If you feel that you want to receive the help of the Angels so you can connect with the center of Joy, within you, proceed with your personal development and blossom, this is the calling! The date is important because the 11 is the number of “student”! It is important, therefore, to apprentice someone that special day, which is on the Healing Code “11”!

During the Session from distance, that you will book with me, you will receive distant healing, as well as messages and guidance from the Angels of Joy, for your personal life, which I will send at your email, immediately after the completion of our Healing Session!

Please contact me at kehagia@hotmail.com or Fb inbox, to find out what you need to do in order to book your seat!

If you would like to connect with the Joy within you, write below:

“Beloved Angels of Joy, please come into my life now! Help me to feel deep joy and satisfaction! Take away from me all the energies of low vibration! I am leaving now on your hands all the pain that i was feeling, until now! I want to be activated the center of joy within me, in the here and now moment! Thank you, for doing this for me! Thank you for the activation of  joy within me! I am sending you love and light and I am releasing you!”

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Namaste in our Joy!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s