Προσωπικές Συνεδρίες από Απόσταση 25/01, Δέχομαι τώρα κάθε καλό! Κλείστε την θέση σας!/Private Sessions from Distance 01/25, Receiving all good! Book your seat!

private-sessions-fotinikechagia-com

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα! Εύχομαι να έχετε ξεκινήσει την εβδομάδα σας, με ενθουσιασμό, έτσι ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε, πολλές και θαυμαστές υλοποιήσεις, για εσάς και τους αγαπημένους σας! Ο ενθουσιασμός είναι πολύ σημαντική ποιότητα, ενέργεια, δόνηση, κραδασμός!
Πριν κάνετε οτιδήποτε, βάλτε την πρόθεση να νιώσετε ενθουσιασμό για αυτό, έπειτα δράστε και κάνετε, αυτό που πρέπει να κάνετε! Μείνετε παρατηρητές και δείτε αν όντως, ο προκαταβολικώς ενθουσιασμός, που βάλατε στην δράση σας, σας έφερε μια αξιόλογη, τυχερή, αναπάντεχα καλή αντίδραση και γράψτε μου, σχετικά με την εμπειρία σας! Θα χαρώ να μάθω, πως τα πήγατε με αυτή την άσκηση! Θα χαρώ να μάθω τις υλοποιήσεις σας!
Θυμηθείτε ο ενθουσιασμός:
1.Σας συνδέει με την χαρά!
2.Σας συνδέει με την αληθινή σας φύση!
3.Ο κραδασμός του, ανοίγει τα κέντρα σας με φυσικότητα, βοηθώντας σας να λάβετε περισσότερα!
Αυτή την Τετάρτη, σας δίνω έναν επιπλέον λόγο, για περαιτέρω ενθουσιασμό! Θα κάνω μερικές Συνεδρίες από Απόσταση, για κάποιους από εσάς, με θέμα “Δέχομαι τώρα κάθε Καλό!” Θα χαρώ να σας βοηθήσω να ανοίξετε στο να λαμβάνετε περισσότερα, μέσω την ενεργειακής θεραπείας, που θα σας στείλω, καθώς επίσης και με το Κείμενο της Ανώτερης Επικοινωνίας, που θα γράψω, για εσάς προσωπικά, λαμβάνοντας και μεταφέροντας σε εσάς, όλα τα Μηνύματα, όλες τις Κααθοδηγήσεις και όλες τις Αποκαλύψεις, που ο Θεός, οι Άγγελοι και το Πνεύμα, έχουν για εσάς!
Επικοινωνήστε μαζί μου στο kehagia@hotmail.com ή στο Fb inbox, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να κλείσετε την θέση σας, καθώς επίσης, πως ακριβώς εργάζομαι και τι χρειάζεται να κάνετε, πριν, αλλά και κατά την διάρκεια της θεραπείας!
Αν είσαστε έτοιμοι να λάβετε περισσότερα, γράψτε από κάτω:
“Αγαπημένοι μου Άγγελοι, είμαι πρόθυμος να αισθανθώ περισσότερο ενθουσιασμό, πριν από κάθε μου δράση και έτσι να ανοίξω την καρδιά μου και την ύπαρξη μου, στο να λαμβάνω περισσότερα μονίμως! Είμαι έτοιμος για περισσότερα! Ελάτε, δώστε μου ελεύθερα, ό,τι καλό έχετε για εμένα, την οικογένεια μου και ολόκληρη την ανθρωπότητα! Έτσι να γίνει! Έγινε! Ευχαριστώ!”
Ναμαστε στο Κέντρο του Ήλιου, μέσα μας!
Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

Good evening and have a blessed new week! I hope that you have already started your week with enthusiasm, so you can create many marvelous manifestations, for you and your loved ones! Enthusiasm is very important quality, energy, vibration!

Before you do anything, just put the intention to feel enthusiastic about it, then act and do whatever you have to do! Stay observant and see if indeed the enthusiasm that you felt in advance, brought a remarkable, lucky, surprisingly good reaction and write me about your experience! I will be glad to know, how did this exercise worked for you! I will be glad to know your manifestations!

Remember what enthusiasm does for you:
1.Connects you with joy!
2.Connects with your true nature!
3.Its vibration opens your centers naturally, helping you gain more!

This Wednesday, I give you one more reason for further enthusiasm! I will do some sessions from distance for some of you, on “I accept now all good!” I will be glad to help you open to receive more, through the energy healing, that I will send you, as well by the text of the Higher Communication, that i will write for you personally, with all the Messaging, Guidance and all further Revelations, that God, the Angels and the Spirit, have for you!

Contact me at kehagia@hotmail.com or at Fb inbox, to find out what you need to do to book your seat, as well, how exactly I work and what you need to do before and during the treatment!

If you are ready to receive more, write below:
“Dear Angels, I am willing to feel more enthusiasm before i take any action and so I open my heart and my existence, to receive more, permanently! I am ready for more! Come! Please give me freely, all that good, that you have for me, my family and all mankind! It is already done! Thank you!”

Namaste in our Solar Center within!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s