Προσωπικές Συνεδρίες 11/02/17 με Πανσέληνο στον Λέοντα και Έκλειψη Σελήνης! Τα Λιοντάρια της Σμαραγδένιας Ακτίνας της Θεραπείας!/Personal Sessions from distance with Full Moon in Leo and Lunar Eclipse! The Lions of the Emerald Ray of Healing!

personal-sessions-fotini-kechagia-the-lions-of-the-emerald-ray-of-heaing-11-feb-2017-lunar-eclipse-full-moon

Η 11η Φεβρουαρίου 2017, είναι σημαντική ημέρα, καθώς έχει τον Κωδικό 11, του Μαθητή και αθροιστικά μας δίνει 5, που είναι ο Κωδικός της Θεραπείας! Την ίδια ημέρα έχουμε Πανσελήνο στον Λέοντα, καθώς επίσης Έκλειψη Σελήνης!

Την ημέρα εκείνη, οι ενέργειες, θα είναι ιδαίτερα ισχυρές, καθώς ο συνδυασμός της Πανσελήνου, με την Έκλειψη της Σελήνης, θνα φέρει στην επιφάνεια, ό,τι υπάρχει εκεί, για να καθαρισθεί και να απομακρυνθεί. Πάσης φύσεως εμπόδια, που μπορεί να έχουμε τοποθετήσει στον δρόμο μας, θα έρθουν στην επιφάνεια, για να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις.

Εκείνη την ημέρα, που αριθμολογικά ενδείκνυται, για βαθιές Θεραπείες, θα κάνω μερικές Συνεδρίες από Απόσταση, για κάποιους από εσάς, για να σας προσφέρω την Ενεργειακή Θεραπεία των Λιονταριών της Σμαραγδένιας Ακτίνας της Θεραπείας, την Υποστήριξη, την Ενδυνάμωση, καθώς επίσης και την Ανώτερη Επικοινωνία τους!

Τα Λιοντάρια της Σμαραγδένιας Ακτίνας της Θεραπείας, θα συγκεντρώσουν όλη την Αγάπη τους, την Δύναμη τους και την Σοφία τους, για να σας ανοίξουν τον δρόμο, προς την Ευτυχία και την Προσωπική Ολοκλήρωση, απομακρύνοντας οριστικά, κάθε τι, που μπορεί να στεκόταν ως εμπόδιο εκεί, έως τώρα!

Θα χαρώ να σας βοηθήσω, να προχωρήσετε με την Μεταμόρφωση της ζωής σας!

Μετά το πέρας της Συνεδρίας, θα σας στείλω στο email σας, την Ανώτερη Επικοινωνία, που θα κάνω για εσάς, με την Καθοδήγηση των Σμαραγδένιων Λιονταριών, για εσάς και την ζωή σας, καθώς επίσης τα Μηνύματα, που έχουν για εσάς προσωπικά και όλες τις λεπτομέρειες, για το τι ακριβώς έλαβε χώρα, κατά την διάρκεια της Συνεδρίας μας!

Αν είσαστε έτοιμοι, να απομακρύνετε τα εμπόδια από τον δρόμο σας και να προχωρήσετε, με την Προσωπική σας Ευτυχία, επικοινωνήστε μαζί μου στο kehagia@hotmail.com ή στο Fb Inbox, για να μάθετε, πως ακριβώς εργάζομαι και τι χρειάζεται να κάνετε, για να κλείσετε την Συνεδρία σας, μαζί μου!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

The February 11, 2017, is an important day, as it has the Code 11 of the “Student” and cumulatively gives us 5, which is the code of Healing! On the same day we have Full Moon in Leo, as well as Lunar Eclipse!

On that day, the energies are going to be particularly strong, as the combination of the Full Moon and the Lunar Eclipse are going to bring to the surface, what is there to be cleansed and removed. Any obstacles that may have been placed in our way, they will come to the surface for us, in order to take the final decisions.

That day, that in terms of numerology is indicated for deep Healing, i will offer a few sessions from distance, for some of you, with the guidance and help of the Lions of the Emerald Ray of healing, in order to offer you Energy Healing, Support, Empowerment, and the Channeling of the Lion of Emerald Ray of Healing, which are going to gather all their love, strength and Wisdom, to open for you the Path to Happiness and Fulfillment, removing permanently, for you, anything that can be stood as a barrier on your way, until now!

I will be happy to help you, under the Guidance of the Lions of the Emerald Ray of Healing, to proceed with the Transformation of your life!

After the Session, I will send you at your email, the Channeling, that i will do for you, with the guidance of the Emerald Lions, for you and your life, as well as the messages that they have for you and all details about what exactly took place during our Session!

If you are ready to remove the obstacles from your path and proceed with your Personal Happiness, contact me at kehagia@hotmail.com or Fb Inbox, to learn, exactly how I work and what you need to do in order to book your Session with me!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s