11/02/17 Πανσέληνος, Έκκλειψη και Προσωπικές Συνεδρίες! Κλείστε την θέση σας!/02/11/17 Full Moon, Lunar Eclipse and Personal Sessions! Book your seat!

channeling-fotini-kechagia-healing-with-the-lions

Το Σάββατο στις 11/02/17, έχουμε Πανσέληνο και Έκλειψη Σελήνης μαζί! Είναι ιδανική ημέρα, για να κλείσουν κύκλοι και να ξεκινήσουν καινούριοι, όπου θα βάλουμε νέους στόχους, προς κατάκτηση! Αυτή την σημαντική ενεργειακά ημέρα, θα κάνω μερικές Συνεδρίες από Απόσταση, για κάποιους από εσάς, με τα Λιοντάρια της Σμαραγδένια Ακτίνας της Θεραπείας , για τέλεια Θεραπεία, άνοιγμα Μονοπατιού και λαμπερά νέα Ξεκινήματα, με την δύναμη του Λιονταριού!

Στην Συνεδρία σας, θα λάβετε Θεραπεία, από Απόσταση, καθώς επίσης, μετά το πέρας αυτής, θα σας παραδώσω την Ανώτερη Επικοινωνία των Λιονταριών της Σμαραγδένιας Ακτίνας, στο email σας!

Επικοινωνήστε μαζί μου, για να μάθετε τι χρειάζεται να κάνετε, για να κατοχυρώσετε την θέση σας, στο kehagia@hotmail.com ή στο Fb Inbox. Θα χαρώ να βοηθήσω στην Μεταμόρφωση της ζωής σας!

Αν είσαστε έτοιμοι να δεχθείτε βοήθεια με τις αλλαγές στην ζωή σας, με τους καινούργιους σας στόχους και το κλείσιμο παλαιότερων κύκλων, γράψτε από κάτω:

“Αγαπημένοι Άγγελοι-Λιοντάρια, παρακαλώ βοηθήστε με, με την ζωή μου! Βοηθήστε με, με τις αλλαγές, που πρέπει να κάνω στην ζωή μου, έτσι ώστε να επιτρέψω να ξεδιπλωθεί, το πλήρες Δυναμικό μου! Βοηθήστε με, με τους καινούργιους στόχους! Δείξτε μου, που πρέπει να εστιάσω και τι υπηρετεί καλύτερα το Ανώτερο Καλό μου και τον Σκοπό της Ζωής μου! Κλείστε με ευκολία, για εμένα, τους κύκλους, που έχουν ολοκληρωθεί και δώστε μου μία γλυκιά και αποτελεσματική ώθηση, για να προχωρήσω και να εξελιχθώ και να απολαύσω την ζωή στο μέγιστο, όπως ακριβώς μου αξίζει! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ!”

Νάμαστε στην Δύναμη και Λάμψη του Λιονταριού εντός μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

On Saturday 2/11/17, we have full moon and lunar eclipse happening at the same time! It is ideal day to close cycles and start new ones, where you will set new goals to conquer! This significant energetically day, i will offer a few sessions from a distance for some of you, with the energy of the Lions of the Emerald Ray of Healing for perfect healing, opening of your Path and bright new Beginnings, with the power of Leo!

During our Session, you will receive healing, from a distance and I will send you the Channeling of the Lions of the Emerald Ray, at your email!

Contact me to learn what you need to do, in order to book your seat at kehagia@hotmail.com or Fb Inbox. I will be happy to help with the Metamorphosis of your life!

If you are ready to accept help with the changes in your life with the new goals and closing older cycles, write below:

“Beloved Angels-Lions, please help me with my life! Help me with the changes, I have to do, in order to allow, my full potential unfold! Help me, with the new goals! Show me on what I must focus and what serves best the Highest Good and the Purpose of My Life! Please close for me with ease, the cycles that have been completed and give me a sweet and effective boost to move on and evolve and enjoy life to the fullest, just like I deserve!! Thank you! Thank you! Thank you! ”

Namaste in Power and Splendor of the lion within us!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s