Daily Quotes Προηγούμενες Ζωές!/Past lives!

daily-quotes-fotini-kechagia-past-lives

Σήμερα ζήτησα να θέσετε εσείς το θέμα, που θα αναπτύξω και θα αναρτήσω, στο Daily Quotes! Η αγαπητή φίλη Δήμητρα, ρώτησε σε σχέση με τις Προηγούμενες Ζωές και εδώ είναι η Απάντηση των Αγγέλων:

“Όλοι έχετε ζήσει και ξανά ζήσει, στο Πλάνο, που ονομάζεται Γη, σε αυτό το Πεδίο, όπου η Συνειδητότητα σας, πέφτει σε λήθη και ξεχνά ποιος στ’ Α-λήθεια είναι και τι έχει έρθει να κάνει. Είναι εντάξει αυτό. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό. Είναι ένας από τους Νόμους του Παιχνιδιού στο οποίο συμμετέχετε και το γνωρίζατε πού καλά, πολύ πριν αποφασίσετε να πάρετε μέρος και να ενσαρκωθείτε και έτσι είναι.

Είναι καλό, που έχετε ενδιαφέρον, για τις προηγούμενες ζωές σας, διότι μόνο, όταν έχετε ενδιαφέρον, για κάτι, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό. Συχνά αναρωτιέστε, που μπορεί να έχω ζήσει, ποιος μπορεί να ήμουν και τι μπορεί να είχα κάνει και εμείς σας απαντάμε: Έχετε όλες τις ενδείξεις, για να ανακαλύψετε που έχετε ζήσει, ποιοί ήσαστε και τι κάνατε. Πού βρίσκονται αυτές οι ενδείξεις; Βρίσκονται στον άνθρωπο, που τώρα εισαστε! Στην προσωπικότητα, που τώρα ενσαρκώνετε και έτσι είναι!

Κοιτάξτε τα ταλέντα σας, τις κλήσεις, που είχατε από παιδιά, κοιτάξτε τι σας αρέσει να κάνετε, τι σας ευχαριστή στα αλήθεια! Θεωρείτε πως όλα όσα απαρτίζουν τον τωρινό σας εαυτό, την τωρινή σας προσωπικότητα και χαρακτήρα, είναι τυχαίο γεγονός; Φυσικά και όχι. Στο Σύμπαν υπάρχει Συνέχεια, δεν υπάρχει τέλος, ούτε αρχή και όλα συμβαίνουν στο εδώ και το τώρα. Με άλλα λόγια, αυτός που κάποτε ήσαστε, τα ταλέντα, οι κλήσεις και τα ενδιαφέροντα, που είχε, ενυπάρχουν μέσα στην τωρινή σας προσωπικότητα, με κάποιον τρόπο, θα λέγαμε ότι τα έχετε κληρονομήσει, γιατί; διότι δεν υπάρχει ούτε τέλος, ούτε αρχή, στην θαυμάσια οντότητα, που εσείς είσαστε!

Κάθε φορά, σε κάθε ενσάρκωση, σε κάθε σας συμμετοχή στο Παιχνίδι της Γης, φέρετε όλα τα προηγούμενα σας χαρακτηριστικά, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί, πως κάθε φορά, έχετε την ευκαιρία, να εξελίξετε οτιδήποτε χρειάζεται εξέλιξη, έτσι ώστε να πλησιάσετε ολοένα και περισσότερο τον σκοπό της Ενσάρκωσης σα, που είναι η Αφύπνιση σας και η Έναρξη της Μεγάλης Επιστροφής της Συνειδητότητας, στη Πηγή, τη Πηγή του Φωτός, γνωστή ως Εστία, Θεός, Ανώτερος Εαυτός, Λαμπερό Σημείο μέσα στο Σύμπαν κτλ

Όλοι οι άνθρωποι, όλες οι Συνειδητότητες, σε οποιοδήποτε σημείο εξέλιξης κι αν βρίσκονται, έχουν την αίσθηση του “Σπιτιού”, της “Οικίας”, της “Πηγής” της “Εστίας” ή όποιον άλλον όρο έχετε στον πολιτισμό σας, για να ονομάσετε, αυτό το Σημείο, όπου ο Α-ληθινός σας Εαυτός, ανήκει.

Τώρα που γνωρίζετε αυτά, παρατηρήστε με Αγάπη τον Εαυτό σας στο εδώ και στο τώρα. Παρατηρήστε τις κλήσεις σας και τα ενδιαφέροντας σας, παρατηρήστε τι κάνει την καρδιά σας να χαίρεται, να βγάζει φτερά και σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες, για τις προηγούμενες ζωές σας, που στ’ Αλήθεια, λαμβάνουν χώρα στο εδώ και στο τώρα, απλά σε μία παράλληλη διάσταση της Πραγματικότητας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν σκέφτονται προηγούμενες ζωές, συχνά σκέφτονται “Ήμουν εκείνος ο Βασιλιάς, εκείνος ο Αυτοκράτορας ή ο άλλος σημαντικός εφευρέτης και επιστήμονας”, αυτό που σας λέμε εδώ, είναι να διατηρήσετε την γείωση σας, να κρατήσετε τα πόδια σας γερά στη Γη και να σκεφτείτε ότι πιο πιθανό ήταν να ήσαστε εκείνος ο απλός άνθρωπος, που ζούσε στην Αφρική ή στην ζούγκλα του Αμαζονίου ή εκείνος ο Ιππότης, που έλαβε μέρος σε εκείνην την Σταυροφορία ή εκείνη η γυναίκα, που μάζευε λουλούδια, στα χωράφια της Κίνας κτλ

Γιατί το λέμε αυτό; Διότι οι τόσο μεγάλες προσωπικότητες, που πολύ ισχυρίζονται, πως ήταν, είναι λίγες και εσείς πολλοί! Είχαν σκληρό κάρμα, σε αντίθεση με την δική σας ζωή ή είχαν θαυμάσιο Ντάρμα και έχουν τώρα αναληφθεί και έτσι είναι.

Μην ταυτίζετε τον εαυτό σας με τις Μεγάλες Προσωπικότητες τις Ιστορίας, θα ήταν πιο σοφό εκ μέρους σας, να αρχίσετε να εστιάζετε στον εαυτό, που τώρα ενσαρκώνετε κι αν θέλετε να κοιτάξετε, πίσω στην γραμμή της ζωής ή αλλιώς παράλληλα, να είσαστε γειωμένοι, να είσαστε προσγειωμένοι και να ζητάτε πάντα, μόνο όσα μπορείτε να διαχειριστείτε ως πληροφορίες. Η μόνη ζωή, που είναι περισσότερο σημαντική από όλες όσες έχετε ζήσει, είναι αυτή, που ζείτε τώρα και έτσι είναι!

Η Αγάπη μας, για εσάς είναι Μεγάλη!

Νάμαστε στην Σοφία μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

Το Παρόν Προστατεύεται από τον Νόμο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, μπορείτε να το μοιραστείτε ελεύθερα με τους φίλους σας και την οικογένεια σας, αλλά θα πρέπει να αναφέρετε πάντα την Πηγή, από όπου και το πήρατε: https://fotinikechagia.com/ Αγάπη και φως!

Today I asked you to make your own question, about what would you like to read on Daily Quotes! Our beloved friend Dimitra asked about Past Lives and here is the reply of Angels:

“All of you, have lived and re-lived on the Plane, called Earth, in this field, where your consciousness, falls into oblivion and forgets who you really are and what are you come here to do. That’s okay. It is natural to be so. It is one of the Laws of the Game, in which you have decided to participate and play and you know all of this very well, before you decide to take part and to incarnate and so it is.

It is good that you have interest, for your past lives, because only when you have interest for something, you can learn more about it. Often you are wondering, who were you, where you might have lived, what you did in that other life etc and we answer to you: You have all indications, to find out where did you live, who you were and what you did in that other life. Where are these signs? They are found in the humans, that now your are! In the personality, that you now embody and so it is!

Look at your talents, those “calls” that you have since you were children, look at what you enjoy doing, what really pleases you! Do you think that everything in your personality and life exists, without any specific reason? Do you believe that your current self, your current personality and character, is coincidence? Of course not. In the universe there is Continuing, there is no end, no beginning and all happens in the here and now moment. In other words, the person who you were once, inherent within your current personality, all the past talents, calls and interests! Why we say that you have inherited all this past treasure? Because there is no end, no beginning, in the wonderful entity, that you are!

Each time, in every incarnation, in each participation of yours, on the Game of Earth, you are bringing all the previous “features”, but it should be noted, that each time, you have the opportunity to evolve something, of your past personality, that requires evolution, in order to approach increasingly the purpose of your Incarnation, which is the Awakening of your Consciousness and the beginning of the Great Return of you Consciousness, back to the Source, to the Source of Light, also known as Home, God, Higher Self, Bright Point in the Universe etc.

All people, all consciousness, at any point of evolution they are, have a sense of “Home”, of the “Source” or any other name, it is provided  by your culture, to name, this point where your True Self belongs.

Now that you know this, observe with love yourself in the here and now moment. Observe your calls and your interests, observe what makes your heart rejoice, that makes you feel that you have wings and you can fly and soon will have more information about your past lives, which really take place in the here and now moment, they are just in a parallel dimension of Reality.

Most of the people, when they think about past lives, they often think “I was that King, that Emperor or that other important inventor and scientist”. In this point we tell you to keep yourself grounded, to keep your feet firmly on Earth and think that it is most likely for you to be were that simple man, who lived in Africa or in the Amazon jungle, or you may were that Knight, which took place in that Crusade or that woman, who was picking up flowers from the fields of China etc.

Why do we say this? Because such great personalities that someone claims, that he or she was, are few and you are many! Those historical personalities had tough karma, unlikely with you and your life or they had wonderful Dharma and have now been Ascended on another Realm of Light and so it is.

Do not identify yourself with the historical Personalities, it would be wiser from you to begin to focus on yourself, that you are now embodying and if  you want to look back to the line of life or better said, if you want to look at the parallel experiences of yours, make sure that you are well grounded, down to earth and always ask only, the information, that you can manage. The only life that is more important than all these lives, that you have lived, is the life, that you live now and so it is!

Our Love for you is Great!

Namaste in the Center of our Sophia!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

The Present is protected by the Law of Intellectual Property, you can share it freely with your friends and your family, but you should always mention the source from where you got it: https://fotinikechagia.com/ Love and light!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s