Daily Quotes Η Ενεργοποίηση του Τρίτου Ματιού!/Third Eye Activation!

dai-1

Γειά και χαρά σας αγαπημένοι! Βρισκόμαστε εδώ, συντονισμένοι, για ακόμα μία φορά, στο Κέντρο της Καρδιάς και ανοίγουμε με πρόθεση τα φτερά μας, για να πετάξουμε ψηλά και έτσι είναι!

Ναι είναι Α-λήθεια, πως ο άνθρωπος έχει φτερά! Τα φτερά, είναι ο συμβολικός τρόπος, για να αποδοθεί, μέσα από την γήινη οπτική και διάσταση, η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια του Πνεύματος, που εκπέμπεται και κινείται, μέσα στην αύρα του ανθρώπου!

Μπορούν όλοι να δουν αυτήν την ενέργεια; Οπωσδήποτε όχι, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι αυτός που βλέπει, να έχει “καθαρά μάτια” και πως το καταφέρνει αυτό; Με υγιεινή διατροφή, πολύ προσευχή, εντατικό διαλογισμό, αγάπη και αφοσίωση! Τώρα μπορεί αυτά, να μην είναι αρκετά, για να αρχίσετε να βλέπετε τα φτερά τα δικά σας ή τα φτερά των άλλων ανθρώπων, διότι ό,τι προσπάθεια κι αν κάνετε, θα χρειαστεί μία ειδική Ενεργοποίηση-Ευλογία, από το Πνεύμα!

Οι άνθρωποι, που κατορθώνουν να βλέπουν τις ενέργειες στην αύρα τους ή στην αύρα των άλλων ανθρώπων ή να στον χώρο γύρω τους, έχουν σε κάποιον βαθμό, καλλιεργημένο και ανθισμένο, το Τρίτο τους Μάτι! Αυτό μπορεί να το έχουν καταφέρει με πολύ και εντατική και αφοσιωμένη και γεμάτη αγάπη και αγνότητα, εργασία, σε αυτή την ζωή ή σε προηγούμενες ζωές.

Το να έχει κάποιος το Τρίτο του Μάτι ενεργοποιημένο, μπορεί να είναι μία Ευλογία, όταν η ψυχή του ανθρώπου το επιθυμεί διακαώς και η Συνειδητότητα του, είναι έτοιμη για αυτό, αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστη εμπειρία, για κάποιον, που δεν είναι έτοιμος, ενεργειακά προετοιμασμένος και αγνός, σε όλα τα επίπεδα και όταν λέω αγνός, εννοώ με σκέψη, ευθυγραμμισμένη απόλυτα στο Θείο!

Όταν ο άνθρωπος κινείται σε χαμηλούς κραδασμούς, μέσα του, άρα και έξω του, τότε ένα ενεργοποιημένο Τρίτο Μάτι, δεν θα του προκαλούσε και τόσο ευχάριστες εμπειρίες, διότι ό,τι βλέπουμε, είναι ό,τι πιστεύουμε, πως υπάρχει. Έτσι ένας άνθρωπος, που αγαπάει τους Αγγέλους, είναι λογικό, πως με ένα ενεργοποιημένο Τρίτο Μάτι, θα βλέπει Αγγέλους, τα φτερά στην αύρα των ανθρώπων, τις ευλογίες και τα χρώματα, που τον περιβάλλουν κάθε στιγμή! Αντίστοιχα, ένας άνθρωπος, που είναι συντονισμένος ακόμη φόβο, είναι λογικό, πως θα δει, αυτά που φοβάται.

Συμπερασματικά, κάνετε ένα βήμα την φορά. Πάρετε τον χρόνο σας, καθώς εξελίσσεστε πνευματικά. Όσο περισσότερο εργάζεστε με το Πνεύμα, μέσα σας και έξω σας, άλλο τόσο καλείστε να είσαστε γειωμένοι σε αυτή την διάσταση, που ονομάζουμε Γη. Θυμηθείτε, πως ένα δέντρο, χρειάζεται πολύ βαθιές ρίζες μέσα στην γη, για να ξεδιπλωθεί προς τον Ήλιο, προς την Πηγή, προς τον Πατέρα, προς την Αγάπη και έτσι είναι!

Απολαύστε την διαδρομή σας και κάθε τι, θα ενεργοποιηθεί, την κατάλληλη στιγμή, σε αυτή την ζωή ή σε κάποια άλλη.

Νάμαστε μέσα στην Ευλογημένη Ενέργεια, που μας περιβάλλει διαρκώς και μας τοποθετεί, κάτω από τα φτερά της!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φωτεινή Κεχαγιά

 

Hello beloved ones! We are here, tuned, once again, in the Center of the Heart and we spread with intention our wings to fly high and so it is!

Yes it’s true, that man has wings! The wings are a symbolic way, through the earthly perspective and dimension, of the electromagnetic energy of the Spirit, that moves all around, through the human aura!

Can anyone see this energy? Can anyone see the human wings? Absolutely not a prerequisite, is that he/she who sees, have “clear eyes” and how could someone have clear eyes? The answer is with a healthy diet, prayer, intensive meditation, love and pure heart! Now this may not be enough to start seeing your own wings or other people’s wings, because beside any effort, that you could make, you will definitely need a special Blessing-Activation from the Spirit!

People, who can to see the movement of the energy in their aura or the aura of other people or in the space around them, have to some extent, a cultivated and blossomed Third Eye! This might have been done with long, intensive, devoted and full of love and purity effort, that they have made in this life or in previous ones.

Once someone reaches the level of the Third Eye Activation, this could be a pure blessing for him, when the soul of the person desires it wholeheartedly and the Consciousness, is ready for this gift, but it may not be such a pleasant experience, for someone who is not ready, prepared and purified at all levels, and when I say purified at all levels, I mean having the thought, in absolute alignment with the Divine!

When someone still moves in a low vibrational level, inside of him and outside of him,  then an activated Third Eye, could cause him some not so pleasant experiences, because what we see is what we believe. So a person who loves Angels, it is logical that with an activated Third Eye, he/she will see Angels, wings in the aura of people, the blessings and the colors that are surrounding him/her all day long! Similarly, a person who is still tuned in the vibration of fear, it makes sense that he/she will see, fear.

In conclusion, take one step at a time. Take your time, as you evolve spiritually. The more you work with the Spirit within you and outside you, the more grounded  you should be in this dimension, that we call Earth. Remember, that a tree needs very deep roots in the Earth, to unfold itself up to the Sun, to the Source, to Father, to love and so it is!

Enjoy your journey and everything will turn on at the right time, in this life or another.

Namaste into the Blessed Energy, which is constantly surrounding us and it is placing us under its wings!

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s