Daily Quotes Το Κάλεσμα του Θεϊκού σου Εαυτού! Divine Self Calling!

daily-quotes-fotini-kechagia-divine-self-calling

Έχετε μία καρδιά από Χρυσάφι και έτσι είναι! Παρακαλώ μην αμφισβητήσετε, πότε ξανά την Αγάπη, που εσείς είσαστε, την Συμπόνια, που εσείς είσαστε, το Φως, που εσείς είσαστε, τον Δάσκαλο, που εσείς είσαστε!

Είσαστε περισσότερα, από τις “κακές” σας συνήθειες! Είσαστε περισσότερα, από τις καρμικές σας αποπληρωμένες και τον πόνο, που αναδύεται, μέσα από αυτές! Είσαστε περισσότερα, από τις στιγμές, που θυμώνετε! Είσαστε περισσότερα από τον θυμό και κάθε άλλο συναίσθημα χαμηλού κραδασμού, στο οποίο, μπορεί συνειδητά ή ασυνείδητα να συντονίζεστε. Αυτό είναι, είναι απλά ένας συντονισμός, σε μία δόνηση και έναν κραδασμό.

Η δόνηση και ο κραδασμός αυτός, στον οποίο συντονίζεστε, μπορεί να πικοίλλει. Μπορεί να είναι χαμηλός ή υψηλός, μπορεί να μοιάζει με χώμα ή με σύννεφο, μπορεί να είναι κατακόκκινος ή ιριδίζων ροζ, όπως και να έχει, είναι απλά ένας κραδασμός και ο κραδασμός αυτός, στον οποίο, για κάποιον λόγο, συνειδητά ή ασυνείδητα, έχετε επιλέξει, να συντονιστείτε, είναι πολύ λίγος, για να μπορέσει να στερήσει από τον κόσμο, το Φως και την Αγάπη, που εσείς στα Α-λήθεια είσαστε και έτσι είναι!

Καμία σκέψη, κανένα συναίσθημα, καμία πράξη, δεν έχει την δύναμη, να σβήσει την Αιώνια, Πνευματική Φωτιά, Θεϊκή Φλόγα, που καίει εντός σας και έτσι είναι! Εσείς μπορεί να αισθάνεστε άσχημα, για εσάς και για τον ίδιο σας τον εαυτό, επειδή κάποια δεδομένη στιγμή, υπό κάποια δεδομένη συγκυρία και καρμική αποπληρωμή, συντονιστήκατε με τους χαμηλότερους των κραδασμών. Είναι εντάξει αυτό. Μπορείτε να το αφήσετε να φύγει τώρα. Δεν ήσαστε εσείς εκείνος ο άνθρωπος, που σκέφτηκε, αισθάνθηκε και έπραξε έτσι. Ήταν άλλες δυνάμεις, που λειτούργησαν, μέσα από εσάς. Όλα έγιναν σωστά και σας οδηγούν σταδιακά, στην Αφύπνιση σας!

Ο Α-ληθινός σας Εαυτός, ο Θεϊκός σας Εαυτός, μένει πάντα σιωπηλός, απέναντι στα όσα διαδραματίζονται στο πλάνο της λήθης, που λέγεται ζωή στην γη. Ο Θεϊκός σας Εαυτός, γνωρίζει πως όλα γίνονται σοφά, σωστά και δίκαια, ακόμα και τα πιο άσχημα και τα πιο οδυνηρά. Ο Θεϊκός σας Εαυτός, γνωρίζει πως δεν υπάρχουν λάθη στην ζωή, πως τα έχετε προεπιλέξει μαζί. Ο Θεϊκός σας Εαυτός, απλά σας κοιτά και χαμογελά, καθώς σας βλέπει να προχωράτε και να εξελίσσεστε στο Μονοπάτι της Ενθύμησης.

Ο Θεϊκός σας Εαυτός είναι υπερήφανος, για εσάς και για όλα όσα έχετε κατορθώσει ως τώρα. Εσείς μπορεί να νιώθετε “κακοί” άνθρωποι, αλλά Εκείνος, γνωρίζει, πως είσαστε στα Α-λήθεια κρυμμένοι Άγιοι στον δρόμο της Επιστροφής στη Πηγή, στον δρόμο προς την Φώτιση! Μπορεί αυτός ο δρόμος να είναι μακρύς, αλλά έχετε μπει σε αυτόν, έχετε κάνει το πρώτο βήμα και η Αρχή είναι το ήμισυ του Παντός και έτσι είναι!

Υποσχεθείτε στον εαυτό σας, πως ό,τι κι αν έχει γίνει, ό,τι κι αν έχει συμβεί, πως θα προσπαθήσετε να τον δείτε, με τα μάτια του Α-ληθινού Εαυτού. Με τα μάτια της Θεϊκής Συμπόνιας, που εσείς στα Αλήθεια είσαστε!

“Αν είσαστε έτοιμοι να δώσετε την υπόσχεση αυτή στον εαυτό σας τώρα, γράψτε από κάτω:

“Από αυτή την στιγμή και έπειτα, αποφασίζω να δω τον εαυτό μου, μέσα από τα μάτια του Θεϊκού μου Εαυτού! Αποφασίζω να δω τον εαυτό μου, μέσα από τα μάτια της Συμπόνιας, που εγώ είμαι! Αποφασίζω να αποδεχθώ την ζωή μου, τις εμπειρίες μου, τις σκέψεις μου, τα συναισθήματα μου, την αποπληρωμή του Κάρμα μου, σαν αποτέλεσμα των Ανώτερων Επιλογών μου, αυτών των επιλογών, που έκανα, από το Επίπεδο της Θεϊκής Σοφίας, πολύ πριν ενσαρκωθώ στην γη, διότι αυτή είναι η Α-λήθεια και έτσι είναι! Ευχαριστώ για όλες τις Επιγνώσεις, για όλες τις Αποκαλύψεις, για όλα τα Θεία δώρα, που η Συνειδητότητα μου λαμβάνει τώρα και έτσι είναι!”
Νάμαστε πάντα στο Κέντρο της Συμπόνιας μέσα μας.

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

You all have a heart of Gold and so it is! Please do not doubt again the Love, that you truly are, the compassion, that you truly are, the Light, that you truly are, the Master, that you truly are!

You are more, than your “bad” your habits! You are more, than your karmic debts and all the pain that emerges through them! You are more than the moments that you feel angry about something or someone! You are more than your anger and any other feeling of low vibration, to which you may consciously or unconsciously tune in. This is simply a resonance to a vibrational frequency.

The vibrational frequency that you tune in may varies. It can be low or high, it may look like clay or cloud, it may look like deep red or iridescent pink. It’s just a vibration and this vibration, that for some reason, consciously or unconsciously, you have selected to tune in, is very small, in order to deprive from the world, the Light and the Love, that you truly are and so it is!

No thought, no feeling, no action, does not have the power to extinguish the Eternal, Spiritual Fire, the Divine Flame, which burns within you and so it is! You may feel bad for you and for your own self, because at some given moment in a situation of karmic payback you tuned in to some low vibrational frequencies. That’s okay. You can let it go now. You are not the person, who thought, felt and behaved like that. There were other energies that have been expressed through you and all is well and wised occurred, because all of those actions, facts, experiences, serve a higher Purpose, are serving your Awakening!

Your real self, your Divine Self, always remains silent towards what is happening in the scene of forgetfulness, called life on earth. Your Divine Self, knows that everything is done wisely, correctly and fairly, and even the ugliest and most painful occasions. Your Divine Self, knows that there are no mistakes in life and that you and Him have preselected together all the experiences and lessons, right before your incarnation. Your Divine Self, is looks and smiling always at you, as He sees that you are moving forward and evolving on the Path of Remembrance.

Your Divine Self is proud of you for all that you have achieved so far. You may feel “bad” person, but He knows, that you are truly a hidden Saint, who is finding again the way back to the Source, while you are walking the Path of Enlightenment. This Path maybe it’s a long one, but you are already stepping on it, you have taken the first steps and these are great news, because the Beginning is the most difficult and important think to make!

Promise yourself, that no matter what you have done so far, no matter what it has happened to you until this moment, that you will try to see yourself, through the eyes of your Divine Self. The Eyes of Divine Compassion, that you truly are!

If you are ready to give to yourself this promise now, write bellow:

“From this moment on, i decide to see myself through the eyes of my Divine Self! I decide to see myself through the eyes of Compassion, that i am! I decide to accept my life, my experiences, my thoughts, my feelings, the payback  of my Karma, as a result of my Superior Choices, those choices, that i have made, from the level of Divine Wisdom, long before i was incarnated on Earth, because this is the truth and so it is ! I am grateful for the awareness, for all the revelations and for all the Divine gifts, that my Consciousness is now receiving and so it is! ”

Namaste always in the Center of Compassion within us.

With appreciation and gratitude
Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s