Daily Quotes Η Αφύπνιση του Ρόδου της Καρδιάς!/The Awakening of the Rose of the Heart!

daily-quotes-fotini-kechagia-the-awakening-of-the-rose-of-the-heart

Σήμερα συντονιζόμαστε εδώ, στο Ρόδο της Καρδιάς και εκπέμπουμε με πρόθεση Αγάπη, Θεϊκή Αγάπη, Ανιδιοτελή Αγάπη! Αγάπη που θεραπεύει, Αγάπη που προσφέρει, Αγάπη που φροντίζει, Αγάπη που θρέφει, Αγάπη που γονιμοποιεί τις Καρδιές των ανθρώπων!

Το Ρόδο της Καρδιάς, είναι το Κέντρο της Θεϊκής Αγάπης μέσα μας! Το Ρόδο της Καρδιάς, το έχει κάθε άνθρωπος και όταν αυτό ενεργοποιηθεί, ο άνθρωπος νιώθει πλήρης, ευτυχής, νιώθει πως έχει όλα όσα χρειάζεται και είναι παρόν στην ζωή του! Παρατηρεί με ενθουσιασμό μικρού παιδιού και παράλληλα Σοφού Δασκάλου, κάθε λεπτομέρεια της ζωής, που ξεδιπλώνεται μπροστά του! Αυτός ο άνθρωπος είναι ενθουσιώδης! Αυτό-ανακαλύπτεται και ανακαλύπτει εκ νέου την ζωή και τους Νόμους της! Συχνά σκέφτεται “Είμαι εγώ που το δημιουργώ αυτό ή το δημιουργεί η Υπέρτατη Δύναμη ή μήπως έχει ξεκινήσει μία Θεϊκή Συνεργασία, που μου δείχνει τον δρόμο της Δημιουργίας;”

Το ανθισμένο Ρόδο Καρδιάς, κάνει την παρουσία του αισθητή, από εκατοντάδες εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, από τη γη, έτσι έλκει με φυσικότητα και άλλα ανθισμένα Ρόδα μέσα από το Σύμπαν και όλα τα Ρόδα μαζί, έρχονται κοντά το ένα στο άλλο και σχηματίζουν έναν Ακτινοβόλο Ανθισμένο Κύκλο, έναν όμορφο Κήπο, που έχει όλα τα χρώματα και όλα τα αρώματα του Ουρανού!

Η Οικογένεια των ανθισμένων Ρόδων της Καρδιάς, ξεκινά και εκπέμπει τότε συλλογικά, αυτό το Θαυμαστό, Θεϊκό Φως, που το κάθε ένα έχει στη Καρδιά, τότε ξεκινά η Συλλογική Ακτινοβολία προς τα έξω, προς την Ανθρωπότητα και ολόκληρη τη Γη! Με αυτό τον τρόπο, λαμβάνουν χώρα πολλά και όμορφα Φαινόμενα!

Οι Συνειδητότητες των ανθρώπων, που είναι έτοιμες,  ανοίγουν και απορροφούν αυτό το Φως! Αυτό το Φως, που δεν γίνεται αισθητό με τα γήινα μάτια, αλλά με το Ένα Μάτι, αυτό, που φωλιάζει στην περιοχή, ανάμεσα στα φρύδια! Έτσι έχουμε να μετράμε καθημερινά πολλά Θαύματα!

Όσοι είναι έτοιμοι, δέχονται με χαρά, αυτές τις Ακτινοβολίες των Ρόδων της Καρδιάς, επιτρέπουν στο Φως να κυλήσει μέσα τους, καθώς αυτό εισέρχεται σε Κύματα, λαμβάνοντας τους πιο όμορφους Σχηματισμούς, έχοντας Υπερκόσμια Χρώματα και όλος αυτός ο Θησαυρός, βρίσκει χώρο στην καρδιά, στο Ρόδο κάποιου ανθρώπου, που ξυπνά, που αφυπνίζεται από την λήθη και αναφωνεί “Ω! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραίο που είσαι Φως! Τι ωραίος και φωτεινός που είμαι και εγώ! Τι ωραία και φωτεινή που είναι η ζωή!”

Όταν συμβεί αυτό, γνωρίζουμε πως έχει επιτευχθεί, η Αφύπνιση του Ρόδου της Καρδιάς και έτσι η Οικογένεια των Ρόδων, χαμογελά, γεμάτη ικανοποίηση, που ακόμα ένας άνθρωπος, ξύπνησε στο Φως, που στα Α-λήθεια ο ίδιος είναι! Έπειτα Τα Ρόδα μαζεύουν σταδιακά και με τρυφερότητα την Ακτινοβολία τους  και έχουν για πάντα αυτόν, τον νεοφώτιστο και εκκολαπτόμενο Αναληφθέντα Διδάσκαλο, υπό την Εποπτεία τους, μέχρι να εκδηλώσει το Πλήρες Δυναμικό του και στην Γη και έτσι ειναι!

Νάμαστε μέσα στο Ρόδο της Καρδιάς μας!

Με Αγάπη και Εκτίμηση
Φωτεινή Κεχαγιά

Today we tune in to the Rose of our Heart and we emit with intention Love, Divine Love, Pure, Unconditional Love! Love that heals, Love that offers, Love that cares, Love that nourishes, Love that fertilizes the hearts of the human beings!

The Rose of the Heart is the Center of Divine Love within us! Every person has his own Rose of the Heart and when it’s activated, the person feels complete, happy, feels that he has everything that he needs and that he is present in his life! Then he is noticing every little detail of life with the excitement of a little kid and a Wise Teacher! He is noticing every little detail of life, that it’s unfolding itself in front of his eyes! This person full of enthusiasm! He is rediscovering himself and rediscovering life and its Laws! He often thinks “Is it me who creates all these or it’s been created by the Supreme Force or perhaps there is a Divine Cooperation, showing me the way of Creation?”

The blooming Rose of the Heart makes its presence obvious, from hundreds of millions of light years away in the Universe, so naturally it’s attracting other blooming Roses and all together, they come close to each other and form a Radiant Flower Circle, a beautiful Garden, which has all the colors and all the flavors of Heaven!

The Family of the Blooming Roses of the Heart, starts transmitting collectively, this admirable, Divine Light, which each one them has in its own heart. The Collective Radiation it’s embracing humanity and the whole planet Earth! With this way a lot of miracles are taking place each day!

The Consciousness of the people, who are ready, is opening up and starts absorbing the Radiation of the Roses of the Heart! This light, is not perceived by the earthly eyes, but with the One Eye, that nests in the area between the eyebrows!

Those who are ready, are accepting with joy, this Radiation of the Roses of the Heart, allowing the Light to flow inside of them, as it enters in form of Waves, taking the most beautiful Formations, having Cosmic Colors and all this Treasure finds space in the heart of a human being, who is awakening and he is making his transition, from the stage of forgetfulness to remembrance and then he exclaims “Oh! How beautiful! How beautiful! How beautiful you are Light! How beautiful and bright I am!  How beautiful and bright is life too!”

When this happens, we know that the Awakening of the Rose of the Heart is achieved and thus the Family of Roses, is smiling, full of satisfaction, because another person woke up in the Light, that he truly is! Afterwards The Roses gradually gather with tenderness their radiation and put this person, that neophyte and nascent Ascended Master, under their Supervision, until he express his full potential on Earth too and so it is!

Namaste in the Roses of Our Heart!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s