Daily Quotes Πώς να σταματήσεις να φοβάσαι;/How to stop feeling afraid?

daily-quotes-how-to-stop-feeling-afraid-fotini-kechagia

Τι είναι η αγάπη; Μία δόνηση, μία συχνότητα, ένας κραδασμός. Ας ονομάσουμε την αγάπη σημείο Α. Τι είναι ο φόβος; Μία δόνηση, μία συχνότητα, ένας κραδασμός. Ας ονομάσουμε τον φόβο σημείο Β. Τώρα μπορεί να αντιλαμβάνεστε την διαφορά των δύο αυτών σημείων, του σημείου Α και του σημείου Β, όμως καθώς έχουμε δώσει αυτά τα ονόματα, στην αγάπη και στον φόβο, μπορεί τώρα να συνειδητοποιείτε, πως ως απλά τα σημεία Α και Β και ότι έχουν χάσει, κάθε ταυτότητα. Δεν είναι πια “καλά” ή “κακά”, δεν “φως” ή “σκοτάδι”, δεν μας προκαλούν “ευχαρίστηση” ή “τρόμο” και όλα αυτά συνέβησαν, απλά επειδή τους δώσαμε ένα διαφορετικό όνομα!

Όταν αισθάνεστε φόβο, ονοματίστε τον, πείτε στον φοβό, «Είσαι απλά το σημείο Β” ή μπορείτε ακόμα και να του δώσετε και άλλο όνομα. Δοκιμάστε ακόμα και να δώσετε ένα αστείο όνομα! Τώρα καθώς το διαβάζετε αυτό, εσείς μπορεί ήδη να χαμογελάτε. Ναι, πιθανά να σας φαίνεται ήδη αστείο και είναι εντάξει αυτό!

Παρατηρείτε πως ο φόβος, είναι απλά ένα σημείο, ένα “Β” ή ένα “αστείο” ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να του αποδώσετε ως όνομα, ιδιότητα, χρώμα, γεύση, ήχο κτλ Μέσα από το σημερινό μας πείραμα, κατανοείτε, πως δεν υπάρχει τίποτα εκεί να φοβάστε, όταν σκέφτεστε “Β” ή “αστείο” ή κάτι άλλο. Τι είναι λοιπόν αυτό που μέχρι πριν, μπορεί να φοβόσαστε και τώρα, μπορεί να σας προκαλεί έως και γέλιο?

Ήταν η παλαιότερη δόνηση, συχνότητα και κραδασμός, που είναι συνυφασμένη με την λέξη “φόβος”. Έχει καταγραφεί στο Συλλογικό Ασυνειδήτο, για χιλιάδες αιώνες και ακόμα περισσότερο. Είναι κάτι που φέρουμε στην κυτταρική μας μνήμη, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, ούτε να συμμετέχουμε σε αυτό, ούτε να εστιάζουμε σε αυτό, ούτε να το βιώνουμε, ΕΚΤΟΣ κι αν αυτός ο φόβος, μας εξυπηρετεί σε κάτι!

Ας μιλήσουμε λίγο, για αυτό. Ο φόβος, είναι χρήσιμος, καθώς συχνά, μας ωθεί σε εξέλιξη! Σκεφτείτε, “Πότε αισθάνομαι φόβο;” Παίρνοντας λίγο χρόνο, για να δώσετε την απάντηση σας, θα διαπιστώσετε ότι αισθάνεστε φόβο, όταν καλείστε να βγείτε, από τα όρια του «χώρου ασφαλείας» σας και έτσι είναι. Κάθε τι και κάθε άνθρωπος και γεγονός, που μας “ξεβολεύει”, δείχνοντας μας την ζωή, πέρα από τα όρια, που είχαμε θέσει εμείς, έως εκείνη την στιγμή, μας κάνει και αισθανόμαστε φόβο. Είναι φυσικό αυτό, καθώς η ζωή μας καλεί να την ανακαλύψουμε και να εξελιχθούμε, να αποκτήσουμε περισσότερα και να λάμψουμε!

Όταν έρχεται στην ζωή μας ένας άνθρωπος ή μία κατάσταση, ένα γεγονός, που μας προσφέρει αυτή την πρόσκληση-πρόκληση, να βγούμε από τον “χώρο ασφαλείας μας” και να εξελιχθούμε, να διευρυνθούμε, το “Εσωτερικό Σύστημα Προστασίας” μας, λαμβάνει κάποια πληροφορία-δόνηση -συχνότητα-κραδασμό και στέλνει προς τον ίδιο τον εαυτό το σήμα «ΣΟΣ!» «Μακριά από αυτό τον άνθρωπο, από αυτή την κατάσταση, από αυτό το γεγονός!»

Με άλλα λόγια κάθε φορά, που λαμβάνουμε μία νέα πληροφορία, μία πληροφορία, που δεν την γνωρίζαμε, το “Εσωτερικό Σύστημα Προστασίας” μας, ωθείται αυτόματα να λάβει μέτρα ασφαλείας, διότι αυτό που δεν γνωρίζαμε ως τώρα, μεταφράζεται ως “απειλή” από το “Εσωτερικό Σύστημα Προστασίας” μας, το οποίο απλά θέλει να μας βοηθήσει, να τα βγάλουμε πέρα και να επιβιώσουμε!

Βλέπετε, έπειτα από όλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φόβος μπορεί να μην είναι κάτι κακό, μπορεί να είναι απλά ένα σήμα, μία ένδειξη, ότι ερχόμαστε σε επαφή με μία νέα πληροφορία και ότι ο εαυτός μας, μπαίνει σε αυτή την κατάσταση «εκτάκτου κινδύνου», διότι θέλει να μας προστατεύσει! Θέλει να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε!

Συμπερασματικά:

α) Όταν αλλάζεις όνομα στον φόβο, χάνει όλη του την δύναμη. Μπορεί να καταλήξουμε και σε γέλια, σκεπτόμενοι το νέο όνομα, που του έχουμε δώσει!

β) Ο κραδασμός της λέξης “φόβος”, έχει καταγραφεί στο Συλλογικό Ασυνειδήτο, για χιλιάδες αιώνες και ακόμα περισσότερο. Είναι κάτι που φέρουμε στην κυτταρική μας μνήμη, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, ούτε να συμμετέχουμε σε αυτό, ούτε να εστιάζουμε σε αυτό, ούτε να το βιώνουμε!

γ) Ο φόβος, είναι χρήσιμος, καθώς συχνά, μας ωθεί σε εξέλιξη! Μας ωθείς να βγούμε από την περιοχή ασφαλείας μας!

Έπειτα από όλα αυτά, δεν πιστεύετε ότι είναι στο χέρι σας να νιώσετε ατρόμητοι; Υπάρχει στα Α-λήθεια κάτι εκεί, για να φοβηθήτε ή μήπως είναι μία ευκαιρία, για να εξελιχθείτε;

Νάμαστε στο Κέντρο της Δύναμης μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

What is love? A vibration, a frequency. Let’s call love “point A”. What is fear? A vibration, a frequency. Let’s call fear “point B”. Now you may understand the difference between these two points, point A and point B, but as we give these names, to love and fear, you may realize, that are just simple points named A and B. They have lost their identity. They are no longer “good” or “bad”, “light” or “dark”, they do not cause us “pleasure” or “terror” and all that happened, just by giving them a different name!

When you feel afraid, name it, you can say “Fear, you are just the point B”or you can even give it another name. You can even try to give to fear a funny name! Now as you are reading this, you may smile. Yes, probably it is funny already and this is okay!

Observe that the fear is just a point, a “B” or a “funny” point or whatever else you want to give as name, title, color, taste, sound, etc. Through our current experiment, you understand, that there is nothing to fear about fear, when you think of “B” or a “funny” point or something else. So what is that thing, that is causing us fear before and now, you may even laugh?

It was the oldest frequency and vibration, which is inherent in the word “fear”. It is recorded in the Collective Unconscious Mind, for thousands of centuries and even more. It is something that we carry in our cellular memory, but we are not obligated to relate with it, or focus on it, nor to experience it, EXCEPT if fear, serves us in something!

Let’s talk a little bit about it. Fear is sometimes something useful, often pushes us forward! Think, “when do I feel fear?” Taking your time to give an answer, you will find out that you feel fear when you have been asked to leave your comfort zone, your “security space” and so it is. Everything, every person and event, that makes us go out of our comfort zone, showing us the life beyond the limits, is making us feel afraid. It is natural to feel afraid, as life invites you to discover more, to evolve more and shine!

When a person or a situation, that offers us this invitation-challenge, to get out of our comfort zone and evolve and expand, our “Interior Protection System”, receives some information-vibration -frequency and is sending to the self the “SOS” signal! ” by saying “Keep away from this person, from this situation!”

In other words, each time we receive a new information, our “Inner Protection System” pushes us to take action, it is being translated as “threat” and suddenly our Inner Protection System, gets activated trying simply to help us survive!

You see, after all this, we could say that fear may not be a bad thing, it may be a simple  signal, an indication that we come in contact, with a new information and that our self, enters in this state of “emergency”, because it wants to protect us! Our self wants to help us survive!

In conclusion:

a) By changing the name of “fear”, loses all its force. We can even laugh, thinking the new name, that we give!

b) The vibration of the word “fear” has been recorded in the Collective Unconscious Mind, for thousands of centuries and even more. It is something that we carry in our cellular memory, but we are not obligated, to participate, focus or  experience it.

c) Fear is useful, often pushes us go forward, helping us to evolve and expand!

After all this, don’t you think, that it is up to you to feel fearless? Is there truly something to feel afraid of or it is just an opportunity to evolve?

Namaste in the Center of our Strength!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s