Daily Quotes Γιατί έφυγες;/Why did you leave?

daily-quotes-fotini-kechagia-why-did-you-leave

Άνθρωποι έρχονται και άνθρωποι φεύγουν”, ρωτάτε “γιατί;” και εμείς απαντάμε “Επειδή ο Σκοπός έχει εκπληρωθεί!” και έτσι είναι!

Πολύ πριν βρεθείτε σε ενσάρκωση, έχετε επιλέξει τι ακριβώς θα γευτείτε στη ζωή, ποιές θα είναι οι δυσκολίες, ποιές οι χαρές, ποια τα Μαθήματα και Ανταμοιβές. Μέσα από την συμμετοχή σας στο Παιχνίδι της Ζωής και όλες αυτές τις εμπειρίες, που έχετε επιλέξει προσεχτικά και σοφά και δίκαια, σύμφωνα με τον Νόμο του Κάρμα και σύμφωνα, με όλους τους Νόμους της Δημιουργίας, επιλέγετε να έχετε μαζί σας Βοηθούς, επιλέγετε να έχετε μαζί σας Δασκάλους της Αγάπης και όταν λέμε Δασκάλους της Αγάπης, εννοούμε όλες αυτές τις σημαντικές οντότητες, μέρη του Εαυτού και αδερφές ψυχές, που θα συναντήσετε στη Γη, έτσι ώστε να αποπληρώσετε το Κάρμα σας μαζί τους και εκείνοι, μαζί σας και για να δώσετε την ευλογία σας σε εκείνους και εκείνοι σε εσάς και έτσι να προχωρήσετε και να εξελιχθείτε, να κάνετε τα επόμενα λαμπερά σας βήματα στο Μονοπάτι της Αφύπνισης και έτσι είναι!

Κάθε σχέση, που δημιουργείτε στη Γη, είναι μία σχέση ιερή, όπως κι αν έχει εξελιχθεί αυτή, όποιο κι αν ήταν το αποτέλεσμα αυτής, όποιος κι αν ήταν ο άνθρωπος αυτός, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κι αν έλαβε χώρα, είτε είσαστε σε σχέση με τον άνθρωπο αυτόν τώρα, που διαβάζετε αυτό, είτε η σχέση σας, έχει ολοκληρωθεί με κάποιον τρόπο, είτε διότι αποφασίσατε να μην μιλάτε πια, είτε γιατί κάποιος πέρασε στην Άλλη Πλευρά, όπως και να έχει, όλες οι σχέσεις σας είναι ιερές, διότι ο Σκοπός, που υπηρετεί η εκάστοτε σχέση, που δημιουργήσατε στη ζωή σας, υπηρετεί την Αγάπη και το Φως, που εσείς είσαστε και ο άλλος άνθρωπος είναι, που και οι δύο είσαστε και έτσι είναι! Ο Σκοπός της σχέσης είναι ιερός! Ποιος είναι αυτός ο Σκοπός; Να Αφυπνιστείτε, να ξυπνήσετε από την λήθη και να γεννηθείτε εκ νέου, στην Αγάπη και στο φως, που εσείς στ’ Α-λήθεια είσαστε και έτσι είναι!

Αφού έχει έρθει εκείνος ο άνθρωπος στη ζωή σας και σας κάνει να αισθάνεστε θαυμάσια και να εξελίσσεστε και να ξεδιπλώνεστε και να ανακαλύπτεται εκ νέου τον Α-ληθινό, Θαυμάσιο και Θαυματουργό σας Εαυτό, γιατί έπειτα φεύγει; Γιατί δεν μένει; Τι πρέπει να μάθετε από αυτό; Και εμείς σας απαντάμε:

Ο Δάσκαλος της Αγάπης, ολοκλήρωσε την Αποστολή του στη ζωή σας και έτσι άνοιξε τα φτερά του, για νέους ορίζοντες, για νέες θαυμαστές εμπειρίες, για νέες Αποστολές Αφύπνισης, όπως ακριβώς έκανε με εσάς! Αφού ο Σκοπός Εκπληρωθεί, δεν υπάρχει λόγος, να είσαστε άλλο μαζί!”

Πολύ πριν ενσαρκωθείτε, όταν γράφατε τα Σενάρια της ζωής σας, είχατε επιλέξει να συναντηθείτε στον χώρο και στον χρόνο, στην συγκεκριμένη συντεταγμένη, για τόσο όσο χρειαζόσαστε, για να ανθίσετε και να λάμψετε! Όταν γράφατε τα σενάρια της ζωής σας και αποφασίσατε να αλληλό-βοηθηθείτε, ορίσατε την περίοδο του χρόνου, που θα περνούσατε μαζί, καθώς επίσης και την υπόλοιπη διαδρομή, του καθενός ξεχωριστά! Είσαστε εσείς που κάνετε την Επιλογή και κανένας άλλος!

Τι μπορεί να μάθει κάποιος από την ολοκλήρωση μίας σχέσης;

Μπορείτε να αγαπάτε, δίχως να προσδοκάτε από το αγαπημένο πρόσωπο, να είναι σε σχέση μαζί σας! Μπορείτε να αγαπάτε κάποιον είτε βρίσκεται σε ενσάρκωση, είτε όχι! Μπορείτε να επιτρέψετε στο αγαπημένο πρόσωπο να εξελιχθεί, προχωρώντας στη ζωή, όπως ο ίδιος το έχει επιλέξει! Μπορείτε να αγαπάτε ελεύθερα! Μπορείτε να αγαπάτε κάποιον, απλά επειδή όταν συντονίζετε την σκέψη σας, με αυτό το αγαπημένο πρόσωπο, νιώθετε να πλημμυρίζετε ευτυχία! Μπορείτε να αγαπάτε, απλά για να αγαπάτε και μπορείτε να στέλνετε τις Ευλογίες σας σε αυτό το αγαπημένο πρόσωπο, χωρίς να περιμένετε αντάλλαγμα, όπως ευχαριστώ, σε αγαπώ ή θέλω να σε παντρευτώ!

Θυμηθείτε:

Επιλέξατε τα πάντα πολύ πριν ενσαρκωθείτε. Επιλέξατε τους Δασκάλους της Αγάπης σας! Κάθε άνθρωπος είναι ιερός, κάθε σχέση είναι ιερή και κάθε σχέση υπηρετεί έναν Σκοπό, που είναι πάντα η Αφύπνιση! Ένας άνθρωπος φεύγει από την ζωή σας και εσείς από την δική του, όταν ο Σκοπός έχει εκπληρωθεί! Νιώστε ευγνωμοσύνη και απελευθερώστε τους Δασκάλους της Αγάπης, που πέρασαν από την ζωή σας, για να σας διδάξουν, πώς να αγαπάτε ελεύθερα, ανιδιοτελώς και ευλογημένα! Όλα είναι καλά! Περισσότεροι Δάσκαλοι Αγάπης, έρχονται σε εσάς τώρα!

Νάμαστε στον Δάσκαλο της Αγάπης μέσα μας!

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Φωτεινή Κεχαγιά

 

People come and people go“, you ask “why?” and we answer “because the Purpose is fulfilled!” And so it is!

Long before you find yourself in incarnation, you choose exactly what you will experience in life, what the challenges will be, the moments of joy, the lessons and the rewards. Through your participation in the Game of Life and all these experiences, you choose carefully and wisely and fairly, in accordance with the Law of Karma and in accordance with all the Laws of Creation, you choose to have Assistants, you choose to have your Masters of Love and when we say Masters of Love, we mean all these important entities, parts of the Self and soulmates, that you meet on Earth, in order to pay off your karma with them and they pay off their karma with you and move on and evolve and make your next brilliant steps on the Path of Awakening and so it is!

Every relationship you create on Earth, is a sacred relationship, whatever the kind of relationship or the result of it, whoever the person is, under any circumstances it took place, whether you are in relation with this person now or your relationship has been already completed, because you are separated physically or because he/she went to the other side of the Veil, all your relationships are sacred because the purpose, that this relationship is serving is sacred! This relationship is serving the Love and Light that you are and the other person is and you both are and so it is! The purpose of the relationship is sacred! Which is that Purpose? To wake up from oblivion and be born again in the love and light, that you truly are and so it is!

Once this person has come into your life and helped you to evolve and unfold and rediscover the true self of yours, your fabulous and miraculous Self, why they do have to leave? Why they are not staying by your side? What should you learn from this? and we say:

The Master of Love, has completed his/her Mission in your life and thus he/she has opened his wings, for new horizons, for new fun experiences, new Missions of Awakening, just as he/she did with you! After the purpose is fulfilled, there is no other reason for you to be together!

Long before you incarnate, when you wrote the scripts of your life, you have chosen to meet in space and time, in a specific “point”, for just enough time to blossom and shine! When you wrote the scripts of your life and decide to help each other, you set the period of time, that you would spend together, as well as the rest of the way, that you would take separately! You are you making the choice and no one else!

What can one learn from the completion of a relationship?
You can learn that you can love, without expecting from the other person, to be in relationship with you! You can learn that you can love someone, who is in incarnation or not! You learn that you can allow the loved one to evolve in life the way he/she wants! You can learn to love freely! You can learn to love someone, simply because when you tune your thinking in this loved person, you feel happiness! You can learn that you can love, just because you want to love, without waiting for return, “thank you”, “I love you” and “I want to marry you!”

Remember:

You have chosen everything long before you were incarnated. You chose the Masters of Love, that you meet during your incarnation! Every human being is sacred, every relationship is sacred and every relationship serves a purpose, which is always the Awakening! A person leaves from your life and your leave from his/her life, when the Purpose has been fulfilled! Feel gratitude and release the Masters of Love, who came into your life to teach you how to love unconditionally! Everything’s fine! More Teachers of Love, are now coming  by your side!

Namaste in the Master of Love within us!

With appreciation and gratitude

Fotini Kechagia

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s